- Danh sách nhân viên
Bảng quảng cáo

Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và hợp tác với Lam Anh trong thời gian qua, chúng tôi luôn nổ lực đẩy mạnh chất lượng dịch vụ để đáp lại sự tin tưởng của quý khách hàng.
Bảng quảng cáo
Danh sách nhân viên »» NGUYỄN NGỌC BẢY
Mã nhân viên : 140 Hình nhân viên
MSNV: 140
NGUYỄN NGỌC BẢY
Tên nhân viên : NGUYỄN NGỌC BẢY
Tình Trạng : Đã nghỉ việc và không nhận lại